Regelverk – Klubbturer

Etter vedtak i styre er det bestemt at følgende regler skal gjelde ved avvikling av fisketurer i klubben pr januar 2024 . 

Påmelding:
Påmelding til klubbturer etter normal plan skal skje til oppgitt kontaktperson på sms som oppgitt i I mail før turen. Sms skal bli kvittert mottatt og akseptert av kontaktperson. Kontaktperson vil bli oppgitt på terminlisten eller pr mail før påmelding. 
Påmeldingen er bindene. Påmeldt deltaker som ikke møter til turen vil bli belastet deltakeravgiften. Denne kan refunderes om det søkes om dette og styret finner grunnen til ikke oppmøtt, for godtatt. Det skal være minimum 3 påmeldte deltakere før båt blir bestilt.
Tur som blir avlyst vil bli forsøkt avholdt helga etter. 

Pris:
Pris pr. deltager for ordinære klubbturer er for tiden kr 400,- og kr 250,- for junior.
For spesial/tematurer vil pris bli opplyst i invitasjon.

Tid:
Effektiv fisketid er 5 timer (inkluderer ikke tid til/fra felt)

Sted:
De oppsatte turene vil gå som annonsert i årets terminliste. Dersom uforutsette ting inntreffer etter påmeldingsfristens utløp, slik at avgangsstedet må endres, skal dette meddeles de påmeldte snarest.
Spesial/tematurer vil gå fra avtalt sted. Kun turer som kan avvikles som dagsturer med ordinære fremkomstmidler skal telle med i klubbmesterskapet.

Fiskeskipper:
Fiskeskipper velges av båtbestiller. Dette vervet bør rullere blant deltakerne fra gang til gang om mulig. Fiskeskipper er høyest myndighet ombord vedrørende alt, unntatt manøvrering og sikkerhet av båt, innenfor gjeldene regelverk.
Han skal sørge for:
       Innsamling av penger til båtfører(ene)
       Ansvar for veiing
       Utfylling av diverse skjema samt videresendelse av disse.
       Trekking av båt, båtplass samt båtanvisning
       Avgjøre eventuelle tvister ombord
       Påse at gjeldene regelverk overholdes.

Veiing:
Til Klubbmesterskapet og Nord-jæren Cup innveies hele fangsten rund. Deltagerne kan velge å sløye fangsten men veier da sløyd og mister vekt.

I 1 dags klubbmesterskap er det høyeste totalfangst på vekt den dagen som avgjør hvem som blir årets klubbmester.

Det er de 3 beste veiingene pr. år som er tellende til totalvekten i Nord-jæren Cup.
Største fisker av året premieres. (6 sorter, Sei, Torsk, Lyr, Brosme, Lange og Hyse) skal veies rund til Nord-jæren Cup, 

Alle vekter skal noteres opp av fiskeskipper og gis til person som fører veielistene, senest dagen etter en tur.

Båtfører:
Båtfører er høyeste myndighet ombord vedrørende manøvrering av fartøy samt sikkerhet.

Regler:
Det fiskes etter Norges Havfiske Forbunds gjeldene regler til enhver tid. NHF fiskeregler
I tillegg til offentlige minstemål som du kan finne her: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Minstemaal så har vi følgende Minstemål /regler:
Følgende arter med minstemål teller.
Kveite 84 cm
Breiflabb 60
Piggvar/slettvar 35
Rødspette 35
Steinbit 40
Skate alle slag 
Lysing 40
Torsk 40
Lange 50
Brosme 40
Hyse/Kolje 35
Lyr 40
Hvitting 35
Sei 40
Andre flyndrearter 35

Følgende maksfangst er satt på noen arter.
Makrell (-) maks 10 -
Taggmakrell Maks 10 -
Uspesifisert maks 10 -

Fisketur informasjon:
Avlysning av fisketur skjer innen kl. 20:00 dagen før. Det er til enhver tid oppsatte kontaktmenn som i samråd med båtfører(e) avgjør om tur skal avvikles ut fra de rådende værforhold. Samtlige påmeldte vil få sms fra kontaktmann mellom kl 20:00 – 21:00 kvelden før tur.
Tur som blir avlyst skal forsøkes avviklet den påfølgende helg samme dag, om avlysningen skyldes dårlig vær/båtmangel/manglende påmelding. Kontaktperson kan også endre dag innen samme helg om dette aksepteres av de påmeldte medlemmene.

En ber alle om å vise hensyn til de som har arbeid med å skaffe båter etc. og derfor foreta, om mulig, påmelding i god tid. Det er også viktig å holde seg orientert med den oppgitte kontaktmann.

Sikkerhet:
Flytemidler er påbudt.
Deltagerene må selv sørge for å bringe slikt utstyr ombord.
Bruk av rusmidler er forbudt.


----------------------------------------------------------------------------------                         

Vedtekter

1. Navn
Klubbens navn er: NORD-JÆREN HAVFISKE KLUBB

 2. Formål
Klubbens formål er å ivareta medlemmenes havfiskeinteresser bl.a.
ved å:

 3. Styret
Klubben ledes av et styre, valgt av generalforsamlingen og det skal bestå av:

Alle valg til styret ved generalforsamlingen skal være skriftlige. Samtlige funksjoner velges for 2 år.
Dette gjelder ikke leder som velges for 1 år om gangen.
Generalforsamlingen velger revisor - for 2 års periode.
Opprettelse av komiteer og utvalg er ikke bundet til generalforsamlingen.

4. Styremøter
Styret holder møter etter formannens ønske, eller når minst 3 styremedlemmer ønsker det. Varamenn kan møte til styremøte selv om styret er fulltallig.
Disse har da ikke stemmerett.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemme-likhet teller formannens stemme 2 stemmer.
Sekretær fører protokoll over styrets møter og er styret/klubbens arkivar.

5. Medlemskap

 6. Kontigent
Kontingenten fastsettes hvert år av generalforsamlingen.

 7. Årsmøte
Ordinær årsmøte avholdes hver år på et tidspunkt som styret finner beleilig. Innkallingen til årsmøte skal skje skriftlig med minst 2 ukers varsel.
Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

Valg av ordstyrer

Årsberetning

Regnskap

Kontingent medlemskap

Valg av styremedlemmer og revisor 

Innkomne forslag. Disse må være i klubbens hende senest 1 uke før årsmøte. 
                                                                                                                        

8. Ekstra ordinært årsmøte
Ekstra ordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene ønsker det. Innkalling skjer med minst 2 ukers skriftlig varsel.
Ekstra ordinært årsmøte skal bare behandle de punkter som står i innkallingen.

 9. Stemmerett
Alle medlemmer har en stemme. Medlemmer som ikke deltar på årsmøte kan ikke representeres f. eks ved fullmakt.

10. Beslutnings prosess
Beslutninger på årsmøte treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg.
Endringer eller tilføyelser til vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 11. Oppløsning av klubben
Beslutning om å oppløse klubben kan bare tas på en årsmøte hvor minst 2/3 av klubbens medlemmer er tilstede. Det kreves ¾ flertall for oppløsning av klubben
Er årsmøte ikke beslutningsdyktig, innkalles det til en ekstra ordinært
årsmøte som er beslutningsdyktig uten hensyn til forannevnte bestemmelse om kvalifisert flertall.
I tilfelle klubben oppløses, tilfaller dens midler formål som tilgodeser sportslig havfiske etter det sittende styrets bestemmelser.

 12. Fiskeregler
Klubben følger til enhver tid gjeldene fiskeregler oppsatt av Norges Havfiske Forbund (NHF).
Styret utarbeider i tillegg regler for den praktiske gjennomføring og konkurranseregler for våre klubbturer.

13. Utarbeiding av lag til festivaler
Styret har fullmakt til å foreta uttakning av lag til festivaler hvor klubben skal representeres ved klubblag. Dersom noen ønsker å delta på et spesielt lag, eller sammen med andre av våre medlemmer, bør styret i størst mulig grad ta hensyn til dette.
Dette gjelder ikke festivaler hvor våre medlemmer deltar som enkeltpersoner uten at en klubb-tilknytning behøves dokumentert.

 14. Ekskludering av medlem
Dersom det ønskes eksklusjon av ett eller flere medlemmer, kan dette bare skje ved et enstemmig styrevedtak hvor alle styre medlemmene er tilstede, også varamennene.
Vedtaket i styret bekreftes av generalforsamlingen med 2/3 flertall.
Fra styrevedtaket til bekreftelse foreligger, regnes personen(e) som ekskludert og kan ikke ta medlemskap i andre havfiskeklubber tilsluttet NHF.

 

                                             NJHK logo