NY LOV - truede haier

25.01.2011

Her er den nye loven om de 3 haiene som er utryddings truet og er forbudt å fiske etter fra 2011.

http://www.lovdata.no/for/sf/fi/fi-20101220-1710.html

 

Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2011

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 13, § 15, § 16, § 22 og § 36.

§ 1. Generelt forbud

       Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brugde, pigghå og håbrann i Norges økonomiske sone og i internasjonalt farvann i ICES-statistikkområdene I–XIV. Forbudet gjelder også fritidsfiske.